نمایشگاهها

نمایندگان فروش بخش خارجی - سال 1396 / Overseas Sales Agents List - 2017

تاریخ برگزاری : 1396/01/01 لغایت 1396/12/29 مهلت ثبت نام : 1396/01/01 لغایت 1396/12/29

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران - مهرماه 1395

تاریخ برگزاری : 1395/07/14 لغایت 1395/07/17 مهلت ثبت نام : 1395/02/11 لغایت 1395/05/01

یازدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو - آبان 1395

تاریخ برگزاری : 1396/08/25 لغایت 1396/08/28 مهلت ثبت نام : 1396/02/20 لغایت 1396/03/18

دهمین نمايشگاه بين المللي صنعت و معدن استان مركزي، اراک - آذر ماه 1395

تاریخ برگزاری : 1395/09/02 لغایت 1395/09/05 مهلت ثبت نام : 1394/12/10 لغایت 1395/08/20

تقویم نمایشگاه های داخلی سال 1395

تاریخ برگزاری : 1395/01/01 لغایت 1395/12/29 مهلت ثبت نام : 1395/01/01 لغایت 1395/12/29